Beleidsplan

Stichting Ieder kind een Sint

Inhoudsopgave
  1. Hoofdstuk
  2. Inleiding
  3. SBBI
  4. Doelstelling
  5. Bezoldiging
  6. Werkzaamheden
  7. Organisatie
  8. Financiering
  9. Vermogensbeheer
 
1. Inleiding
In dit beleidsplan legt het bestuur (“Bestuur”) van Stichting IEDER KIND EEN SINT het actuele beleid vast. Daarmee wil de Stichting inzicht geven in de wijze waarop zij uitvoering wil geven aan haar doelstelling. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 09-09-2017 en vervangt het daarvoor van toepassing zijnde beleidsplan. Het bestuur is toetst dit beleidsplan (“Beleidsplan”) jaarlijks en past het zo nodig aan teneinde er voor zorg te dragen dat het Beleidsplan van toepassing is op, en van belang voor, de toestand waar de Stichting zich feitelijk in verkeerd.

2. Stichtingsinfo en SBBI
De Stichting is een stichting naar Nederlands en is 0P 11-07-2017 bij notariële akte opgericht. De meest recente statuten van de Stichting zijn in september 2017 vastgesteld. De Stichting is ingeschreven en haar statuten zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Kronenburgsingel 525 postbus 9292 6800 ARNHEM onder nr 69198535 En is een is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

3. Doelstelling
Het statutaire en feitelijke doel van de Stichting, in populair Nederlands: mission statement, is het mogelijk maken van de sinterklaasviering voor kinderen tussen de 0 en 8 jaar, kinderen die vanwege sociaaleconomische omstandigheden anders geen sinterklaasviering zouden hebben, door middel van onder meer het verzorgen van nieuw, duurzaam en pedagogisch verantwoord speelgoed.
Bij het nastreven van haar doelstelling neemt de Stichting de navolgende uitgangspunten in acht. Deze uitgangspunten neemt de Stichting als organisatie in ogenschouw als ze vragen moet beantwoorden als; met wie werkt ze samen; hoe ziet zo een samenwerking er uit? Op welke manier werft ze fondsen? Een soort van moreel kompas dus. De uitgangspunten: a. ieder kind een sint is een organisatie van vrijwilligers; b ieder kind een sint geeft vrijwilligers een platform en een leidraad (formule) om mee te werken; c. de stichting ieder kind een sint beheert de formule en heeft de algehele controle; d. de vrijwilligers helpen mensen op nationaal en lokaal niveau; e. ieder kind een sint is een sociaal belang behartigende instelling f. de Stichting respecteert de privacy van de kinderen die participeren in de sinterklaasviering.
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 4 van de statuten van de Stichting. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Alle opbrengsten uit door de Stichting georganiseerde activiteiten komen geheel ten goede aan haar doelstelling.
Enig liquidatiesaldo van de Stichting zal conform het bepaalde in artikel 12 van de statuten van de Stichting worden besteed ten behoeve van een SBBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

4. Bezoldiging
De Stichting ieder kind een sint bestaat dankzij de inzet van haar vrijwilligers en haar donateurs. Het Bestuur en de vrijwilligers voelen een sterke morele verplichting om de verkregen middelen zoveel als mogelijk bij de doelgroep te doen belanden. In die geest betaalt de Stichting haar Bestuur of haar vrijwilligers geen bezoldiging.

5. Werkzaamheden
De Stichting ieder kind een sint probeert haar doelstelling te verwezenlijken door jaarlijks, op of vlak voor 5 december, een sinterklaasfeest te (laten) organiseren voor kinderen binnen de doelgroep. Deze kinderen worden in de gelegenheid gesteld om in de periode voor sinterklaasavond door middel van een speciaal opgestelde catalogus een nieuw cadeau uit te kiezen. De cadeaus hebben waarde van tussen de EUR 10 en EUR 20. Op of vlak voor sinterklaasavond krijgen de kinderen dit cadeau dan overhandigd.
Ter promotie van de sinterklaasviering organiseert de Stichting bovendien bezoeken aan huis/verzorgingstehuizen van Sinterklaas en Pieten.
Voor de selectie van de kinderen binnen de doelgroep zoekt de Stichting aansluiting bij organisaties die gezien hun maatschappelijke taak of doelstelling in contact zijn met kinderen binnen de doelgroep. Voorbeelden van dit soort organisaties zijn voedselbanken, Stichting de eethoek almelo, Scholen, helpende handen Twenterand zorzgaam Twenterand. De Stichting vertrouwd primair op de selectie van deze organisaties teneinde te waarborgen dat de middelen van de Stichting ook daadwerkelijk worden aangewend voor kinderen binnen de doelgroep.

6. Organisatie
Het Bestuur bestaat uit tenminste drie (3) leden, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Bij de vervulling van de functies probeert het Bestuur tenminste de navolgende competenties in haar bestuur op te nemen: • expertise ten aanzien van de doelgroep; door met div organisaties in gesprek te gaan scholen gemeente voedselbanken • financiële expertise: via accountant • juridische expertise. via div instellingen die ons daar mee helpen om de doelgroep goed te beoordelen
Het Bestuur evalueert jaarlijks of haar samenstelling nog in overeenstemming is met haar activiteiten. Bovendien evalueert het Bestuur jaarlijks of de aanwezige competenties voldoende zijn om op een degelijke wijze uitvoering te geven aan haar activiteiten.
Conform de statutaire regeling worden bestuurders benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende bestuurders kunnen onmiddellijk worden herbenoemd met inachtneming van de statutaire maximale termijn van acht jaar.

7. Financiering
De Stichting ieder kind een sint verricht ook geen commerciële activiteiten. De stichting verwerft haar fondsen door middel van donaties. Op de web-site kunnen bezoekers eenvoudig en laagdrempelig door middel van ideal een bedrag doneren. Daarnaast ontvangt de Stichting donaties van private partijen zoals natuurlijke personen, (familie)stichtingen, bedrijven,  et cetera.
De Stichting ieder kind een sint stimuleert dat iedere groep van vrijwilligers die een sinterklaasviering organiseert om tenminste een of medere  wervingsactie te houden teneinde de georganiseerde sinterklaasviering (gedeeltelijk) te bekostigen. Enkele voorbeelden van dit soort activiteiten zijn: • huisbezoeken en verzorgingstehuizen, aveleijn, stichting Philadelphia bij het sinterklaas feest betrekken.

Om redenen van privacy noemen we geen namen van donateurs zonder voorafgaande toestemming. Donateurs worden in de gelegenheid gesteld om hun naam te laten vermelden in de nieuws-items op onze websitte dan wel via de social media. Particuliere donateurs worden niet met naam vermeld.